info@monasi.ro

Ce este un RSVTI (rol și responsabilități)

Ce este un RSVTI (rol și responsabilități)

Un RSVTI este: Responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a Instalațiilor.

În genere este un inginer, autorizat de ISCIR (= Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor  sub presiune și Instalațiilor de Ridicat), responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a Instalațiilor mecanice sub presiune, cazane de abur, recipienţi stabili sub presiune, conducte de abur și de apă fierbinte, a Instalațiilor de ridicat; elaborarea documentației obținerii autorizației de funcționare a instalației sub presiune sau de ridicat, obținerea autorizației de funcționare a echipamentului din jurisdicția ISCIR, urmărirea în exploatare, pe timpul reparației, instructaje profesionale cu personalul de deservire a echipamentelor, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice colecția ISCIR prin operator – responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor (RSTVI).

ISCIR a fost înființată ca o organizație tehnică de stat, prin Legea nr. 491/12.02.1910 și Legea nr. 1050 / 04. 04. 1928. Structura organizatorică și domeniul său de activitate au fost lărgite succesiv prin legi, decrete și hotărâri guvernamentale, ultima dată prin HG 1340/2001 publicata in Monitorul Oficial al României Partea I nr.37/27.01.2002.
Prin HG 1340/2001 ISCIR a fost reorganizat și cuprinde 2 unități cu activități distincte, după cum urmează:

  • ISCIR – INSPECT care reprezintă Organismul de inspecție pentru supraveghere tehnică și verificare în funcționare. Elaborator de prescripții tehnice în domeniul său de activitate
  • ISCIR – SP care reprezintă Organismul de control pentru supravegherea pieței în domeniul de activitate al ISCIR

ISCIR a fost membru asociat în Confederația Europeană a Organismelor Independente de Control (CEOC) din 1998, iar din anul 2000 a devenit membru cu drepturi depline. Verificarea tehnică a instalațiilor și aparatelor menționate mai sus se face pe baza și în conformitate cu prescripțiile tehnice – colecția ISCIR – care au putere de lege; până la data de 1 martie 2002 sunt elaborate un număr de 71 titluri de prescripții. Pentru executarea operațiilor de verificare a instalațiilor, ISCIR are un corp de inspectori, ingineri diplomați ai Institutelor de învățământ superior tehnic.

Conform Ord.147 din MO nr.259/22.03.2006 unitățile, indiferent de forma de proprietate sau de constituire, care dețin și exploatează instalații din domeniul ISCIR, au obligația să aibă angajat personal tehnic – RSVTI autorizat de ISCIR.

Agenții economici deținători sunt obligați să numească personal propriu de specialitate (cu studii superioare tehnice, maiștri sau tehnicieni), în raport cu numărul și complexitatea instalațiilor, care va fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT și care va răspunde împreună cu conducerea agentului economic de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripții tehnice. Personalul menționat, denumit „responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a Instalațiilor” (RSVTI), va fi numit prin decizie internă, dată de conducerea agentului economic.

Un RSVTI are următoarele obligații și responsabilități:
a) să cunoască legislația și prescripțiile tehnice în vigoare care reglementează funcționarea în condiții de siguranță a recipientelor sub presiune;
b) să urmărească elaborarea și dotarea fiecărui loc de muncă cu instrucțiuni tehnice specifice privind exploatarea în condiții normale a recipientelor, precum și măsurile care trebuie luate în caz de avarii, întreruperi sau dereglări în funcționarea recipientelor sub presiune sau a proceselor în care acestea sunt înglobate;
c) să efectueze verificările și încercările în vederea autorizării funcționării la prima punere în funcțiune și la verificările tehnice periodice (conform perioadelor de scadență acordate) la recipientele sub presiune pentru care este împuternicit în scris de către ISCIR-INSPECT IT sau la care, conform prevederilor prezentei prescripții tehnice, această responsabilitate revine unității deținătoare;
d) să întocmească planul anual de verificări și încercări pentru autorizarea funcționării recipientelor sub presiune nou montate și pentru verificarea tehnică periodică (la scadență) a celor aflate în exploatare, pe care îl supune aprobării conducerii și îl înaintează la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se află instalațiile;
e) să urmărească exploatarea recipientelor sub presiune în condiții de siguranță, executarea reviziilor curente, a reparațiilor și a întreținerilor permanente, conform normativelor legale și prezentei prescripții tehnice;
f) să urmărească organizarea și să participe la instructajele profesionale cu personalul de deservire a recipientelor sub presiune;
g) să urmărească pregătirea recipientelor sub presiune în vederea efectuării de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT a verificărilor şi încercărilor şi să comunice la ISCIR INSPECT IT datele de efectuare a acestora;
h) să anunțe la ISCIR-INSPECT IT avariile și accidentele produse la recipientele sub presiune şi să participe la cercetarea acestora;
i) să colaboreze cu celelalte compartimente din unitatea deținătoare în vederea aplicării și respectării prevederilor prezentei prescripții tehnice;
j) să tina evidenta recipientelor sub presiune, conform anexei D, și să urmărească păstrarea corespunzătoare a autorizațiilor de funcționare (cartea recipientului-partea de exploatare);
k) să dețină prescripțiile tehnice, colecția ISCIR, aplicabile Instalațiilor proprii, precum și actele normative aplicabile.

Conform Prescripțiilor tehnice, Responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT IT, trebuie să posede cunoștințe teoretice și practice în domeniul stivuitoarelor și are următoarele sarcini principale:
– să tina evidenta stivuitoarelor și să urmărească efectuarea la termen a verificării tehnice oficiale fără de care acestea nu pot funcționa;
– să urmărească pregătirea stivuitoarelor și a sarcinilor de încercare necesare pentru verificările tehnice oficiale și să participe la efectuarea lor;
– să supravegheze ca stivuitoarele să fie folosite în conformitate cu prevederile prezentei prescripții tehnice, instrucțiunile de exploatare și normele specifice de protecția muncii;
– să urmărească realizarea la termen a dispozițiilor date prin procesele-verbale încheiate cu ocazia verificării tehnice oficiale, să examineze în mod regulat registrul de evidentă a supravegherii și să ia măsuri pentru remedierea imediată a defectelor semnalate;
– să interzică manevrarea stivuitoarelor de către persoane neautorizate;
– să efectueze instructajul profesional și de protecția muncii cu stivuitoriștii, o dată pe semestru;
– să organizeze reexaminarea periodică anuală a stivuitoriștilor și să participe în comisia de reexaminare;
– să colaboreze la întocmirea planului de întreținere, revizii și reparații și să urmărească îndeplinirea lui la termenele prevăzute;
– să urmărească efectuarea reparațiilor numai de către agenți economici autorizați conform prevederilor prezentei prescripții tehnice;
– să urmărească modul în care se asigură exploatarea stivuitoarelor în toate secțiile sau sectoarele și în toate schimburile de lucru;
– să țină evidenta stivuitoriștilor autorizați.

aici site-ul ISCIR pentru a accesa colectia de Prescripții Tehnice și harta teritorială ISCIR:

 

 

 

 

PRESCRIPȚII TEHNICE 

Lasă un răspuns